: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


?wi?ta Bo?ego Narodzenia s? okazj?, aby zatrzyma? si? przed ??óbkiem i po raz kolejny zadziwi? si? szale?stwem Bo?ej Mi?o?ci. Gdy niebo jednoczy si? z ziemi?, pokój i mi?o?? ogarnia ludzie serca.

Kolejny ju? raz 21 grudnia, na nowo prze?ywali?my tajemnic? Wcielenia, gdy "S?owo sta?o si? Cia?em i zamieszka?o po?ród nas", w Nim zaja?nia? na ziemi blask niewidzialnego Boga. M?odzie? przygotowana przez katechetk?, p. Mari? P?aczkowsk? i p. Izabel? O?adowicz przedstawi?a Misterium o Bo?ym Narodzeniu pt.: "Gdzie jest Betlejem ...". M?odzi "aktorzy" poprowadfzili nas betlejemskimi dró?kami na spotkanie Boga, który sta? si? Cz?owiekiem.

W ?wietle Betlejemskiej Gwiazdy mogli?my odpowiedzie? sobie na pytanie: r?ce nie chc? krzywdzi? i szkodzi?, ale wyci?gaj? si? do zgody. Na zako?czenie Miusterium uczennica która gra?a posta? Matki Bo?ej, trzymaj?c "Dzieci? Jezus" na wyci?gni?tych r?kach mówi?ado widzów: "Szczególne to ?wi?ta, szczególna rado??. Nie jeste?my sami, Bóg jest z nami. Przychodzi na ziemi? jako Dzieci?. Oddaje si? w nasze r?ce, zdaje si? na nasz? wol?. Bóg wszystkich nape?nia pokojem. Stajemy si? innymi. Zatrzyma te b?ogos?awione chwile, aby trwa?y jak najd?u?ej. Chrystus si? narodzi?. Przyjmiesz Go...? We?miesz Go ze sob?...? Przyjmijcie Go! We?cie Go ze sob?!".

Zespó? wokalny "Ma?a Pozytywka" prowadzony przez p. I. O?adowicz u?wietni? te nie zapomniane chwile pi?knym ?piewem kol?d.

Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas zaproszeni go?cie, w?ród nich Wój Gminy p. Krzysztof Próchniewicz oraz kierownik GOPS p. Gra?yna Gajdecka. ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom Gimnazjum z?o?y? Wój Gminy p. Krzysztof Próchniewicz i dyrektor p. Marek Koniuszenny.

Roztrzygni?ty zosta? tak?e konkurs na naj?adniejszy stroik ?wi?teczny. Zwyci??y?a klasa I b.

Mi?ym akcentem Bo?onarodzeniowego spotkania by?y paczki dla wszystkich uczniów ufundowane przez samorz?d terytorialny. W tym dniu pracownicy szko?y wzi?li do r?ki bia?y op?atek i ?yczyli sobie nawzajem dcaru Mi?o?ci, bo tylko ci s? szcz??liwi, którzy dar ten znaj?.

Maria P?aczkowska


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"