: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W naszym Gimnazjum  uczniowie uczą się dwóch języków obcych nowożytnych tj. języka niemieckiego i języka angielskiego. Zgodnie z zapisem § 35 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 42 pkt 2d w/w rozporządzenia uczniowie,  którzy  w  gimnazjum  kontynuowali  naukę  języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa), są obowiązani  przystąpić  dodatkowo do  części  trzeciej  egzaminu  gimnazjalnego  na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5. Zadania egzaminacyjne  obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.1.

W załącznikach zamieszczamy druk deklaracji.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20 września 2011r.


Załączniki:
Deklaracja wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym
 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"