: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Kolejny raz w naszym Gimnazjum mia?a miejsce wzruszaj?ca uroczysto??. 30 listopada w dniu ?w. Andrzeja, nie królowa?y w szkole wró?ki, nie wirowa?y czerwone serca ani nie topi? si? wosk. Bohaterami stali si? uczniowie klas pierwszych, którzy ten dzie? wybrali, aby w??czaj?c si? w tradycj? kilku, z?o?y? uroczyste ?lubowanie.
Uczniowie wygl?dali imponuj?co, stoj?c w szeregach dumnie, wyprostowani w specjalnie przygotowanych czapkach. W obecno?ci spo?eczno?ci szkolnej i wielkiej rzeszy rodziców, patrz?c na sztandar z wizerunkiem Patronki szko?y, powtórzyli s?owa przysi?gi. Szczególn? rang? tej chwili podkre?li? równie? dyrektor Gimnazjum w swym przemówieniu.
Tradycj? jest równie?, aby to klasy pierwsze u?wietni?y t? uroczysto??, przygotowuj?c cz??? artystyczn? . W monta?u s?owno- muzycznym „Uczymy si? dla ?ycia...” uczniowie scharakteryzowali drog?, która pozwoli im na ukszta?towanie warto?ci godnych cz?owieka. Stwierdzili, ?e „gorzej jest umie? za ma?o, ni?eli za wiele”.
Elementy humoru wprowadzili do niecodziennej rewii rzeczy najwa?niejszych dla ucznia... ocen. Zwraca?a uwag? oprawa muzyczna i piosenki w wykonaniu chórku szklonego pod kierownictwem p. I. O?adowicz.
Pierwszaków do wielkiej gimnazjalnej rodziny przyj?li równie? ich starsi koledzy „s?odz?c drobiazgami trudy szkolnego ?ycia”.
Perfekcyjnie przygotowana przez wychowawców uroczysto?? mia?a niezwyk?y nastrój. Wskazywa?a wyra?nie, które warto?ci nale?y ceni? ponad wszystko, jak oddziela? ?wiat?o od ciemno?ci.
Wzruszeni byli wszyscy, szczególnie rodzice patrz?c jak ich dzieci ucz? si? patriotyzmu i szacunku dla samych siebie.
Wychowawcami klas pierwszych s?: Monika Kruczek, Rados?aw Jab?o?ski, Danuta ?awniczak i Izabela O?adowicz.

Monika Kruczek


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"