: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :W bieżącym roku przypada 30. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Data 13 grudnia 1981 r. na stałe wyryła się w dziejach narodu polskiego. Niestety, dla wielu młodych ludzi data ta jest niezwykle enigmatyczna, nie wiedzą co się pod nią kryje. Stan wojenny zmienił oblicze polityczne Polski, a co za tym idzie poszczególnych regionów. Wiele osób, które pamiętają ten dzień, wspomina, że wiadomość o wprowadzeniu stano wojennego wywołała ogólne przygnębienie. Wraz ze stanem wojennym wprowadzono godzinę milicyjną, ograniczono możliwości przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi województwami. Na ulicach pojawiły się patrole milicyjne i wojskowe. Zawieszono działalność związków zawodowych, w tym co bardzo istotne NSZZ „Solidarność”. Wielu działaczy związkowych internowano, między innymi w Mielęcinie, Kwidzyniu czy Gołdapi (kobiety). Rozdzielono tym samy wiele rodzin i skazano je na wegetację, biorąc pod uwagę, że wielu z internowanych było jedynymi żywicielami rodziny. W sumie w regionie konińskim internowano kilkadziesiąt osób.
Mimo tego wyjątkowego stanu, duch w narodzie nie umarł i podejmowano w okresie właśnie stanu wojennego różne inicjatywy będące formą niezadowolenia społecznego. Jednym z istotnych tego okresu było poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” Huty Aluminium Konin, która odbyła się 13 grudnia 1981 r.
Okres stanu wojennego, losy osób wówczas żyjących i działających są głównym tematem niniejszego konkursu. Podobnie jak w przypadku poprzednich konkursów prace oceniać będzie specjalna Kapituła Konkursowa, której przewodniczyć będzie Ireneusz Niewiarowski – senator Rzeczypospolitej Polskiej.
REGULAMIN KONKURSU
Lokalny, historyczny konkurs badawczy organizowany przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
§ 1. TEMAT
STAN WOJENNY W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI
§ 2. ADRESAT
1. Konkurs kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego oraz gmin wchodzących niegdyś w skład dawnego województwa konińskiego, czyli Pyzdr, Witkowa, Świnic Warckich, Uniejowa i Grabowa k. Łęczycy.
2. Do konkursu przystępują drużyny w składzie trzyosobowym (3 uczniów) pod kierunkiem nauczyciela danej placówki.
§ 3 TERMINARZ
Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy rozpoczyna się we wrześniu 2011 roku, a kończy się 31 stycznia 2012 roku (ostateczny termin nadsyłania prac). Etap zakończy się wyłonieniem dziesięciu najlepszych prac i dopuszczeniem ich do finału, który odbędzie się w marcu 2012 roku. Finaliści o dokładnym terminie i dacie zostaną poinformowani listownie.
Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2012 roku na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin.
§ 4. ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY
1. Pracę konkursową należy wykonać w formie czterostronicowej gazety – wydanie specjalne, jednodniówka – formacie A4.
2. Praca powinna być wykonana przez zespół i mieć charakter jak najbardziej twórczy. Do oceny nie zostaną dopuszczone prace, które będą powieleniem bądź kompilacją istniejących już opracowań i publikacji (również internetowych). Praca nie może stanowić również tylko zbioru dokumentów bez jakiegokolwiek opracowania.
3. Za szczególnie wartościowe prace uznane zostaną te, które będą posiadały charakter opracowanych przez ucznia źródeł (dokumenty, zdjęcia, relacje bohaterów) wraz autorskim komentarzem.
4. Praca może być poświęcona jednemu, konkretnemu wydarzeniu z okresu stanu wojennego bądź też konkretnej osobie. Temat może zostać potraktowany również w szerszej perspektywie, w zależności od możliwości uzyskania materiału.
5. Praca powinna dotyczyć obszaru geograficznego określonego w paragrafie 2 niniejszego regulaminu.
6. Sugeruje się aby praca posiadała własny tytuł nie będący powtórzeniem tematu konkursu.
7. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej ani publikowane w całości lub w znaczącej części (powyżej 30%), ani też nagradzane w innych konkursach. Upublicznienie pracy przed rozstrzygnięciem konkursu (środki masowego przekazu, Internet) grozi jej dyskwalifikacją.
8. Dane uczestników nie będą kodowane.
9. Do pracy powinna był dołączona metryczka, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 5. OCENA PRAC
1. Oceny prac dokona specjalnie powołana Kapituła, której przewodniczyć będzie senator Ireneusz Niewiarowski
2. Ocenianie odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
3. Na ostateczną ocenę prac wpływać będą następujące czynniki:
a) Wartość merytoryczna pracy, przede wszystkim pozyskanie i wykorzystanie źródeł w postaci dokumentów, zdjęć i relacji.
b) Wartość historyczna
c) Wartość artystyczna zaprojektowanej gazety.
4. Ocena prac odbędzie się bez udziału zainteresowanych. Każdy z członków Kapituły otrzyma materiał, który podda ocenie. Suma punktów wszystkich jurorów przełoży się na ostateczną kolejność i wyłonienie zwycięzców konkursu.
5. Kapituła konkursowa przyzna uczniom i nauczycielom nagrody rzeczowe i honorowe za najlepsze prace. Nagrodzeni zostaną również nauczyciele opiekunowie drużyn.
6. Wszystkim autorom prac, którzy nie uzyskają nagród rzeczowych przyznany zostanie imienny certyfikat dokumentujący ich udział w konkursie. Potwierdzenie sprawowania opieki nad drużynami otrzymają również nauczyciele.
§ 6. PRZECHOWYWANIE, OCHRONA, PRZEZNACZENIE I PUBLIKACJA PRAC
1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zwrotom podlegają tylko materiały archiwalne dołączone do prac, jako forma ich uwiarygodnienia.
2. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów prawa autorskie (niewyłączne) do prac konkursowych i załączonych fotografii, co upoważnia Organizatora do ich wykorzystania w następujących polach eksploatacji:
a) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych.
b) Utrwalenie, powielanie bez względu na technikę i wielkość nakładu.
c) Rozpowszechnianie, zamieszczanie w Internecie, nadawanie drogami przewodowymi i bezprzewodowymi, wystawianie, publiczne odtwarzanie, w tym podczas kursów, szkoleń, konferencji i seminariów.
d) Wykorzystanie w materiałach wydawniczych: promocyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych.
e) Korzystanie z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, korektę, redakcję, kompilację, adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części.
3. Autorzy prac zachowują we wszystkich przypadkach swoje prawo osobiste, jakim jest wiązanie z dziełem ich nazwiska. Mają również prawo do publikacji (po zakończeniu konkursu) swojej pracy bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody Organizatora, pod warunkiem podania informacji o przygotowaniu pracy w ramach niniejszego konkursu.
§ 7 OCHRONA WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH AUTORÓW
1. Wszystkie dane osobowe zarówno Autorów prac, jak i opiekunów zawarte w Metryczce Pracy są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Przemysłowa 7.
3. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz przedstawienia oferty programowej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku osoba, która przekazała swoje dane ma prawo dostępu do nich, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Nadesłane prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą naruszać prawa do wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku autor pracy ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
§ 8 METRYCZKA PRACY
Metryczka powinna zawierać:
1. Tytuł pracy
2. Imiona i nazwiska autorów pracy (litery drukowane, bez zdrobnień i skrótów)
3. Imię i nazwisko reprezentanta grupy
4. Pełną nazwę (z imieniem patrona) i dokładnym adresem szkoły
5. Imię i nazwisko opiekuna pracy
6. Dokładne dane teleadresowe opiekuna pracy
7. Opis form i stopnia zaangażowania opiekuna pracy.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"