: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczniów gimnazjów znajdujących się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców do udziału w konkursie internetowym. Do konkursu zapraszamy również uczniów w wieku do lat 16 ze szkół polskich we wszystkich krajach świata.
Fundacja pragnie zachęcić gimnazjalistów do rozwijania wiedzy o Polsce oraz do wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji i komunikowania się, a nie wyłącznie w zabawie.
Konkurs odbywa się w Internecie. Uczestnicy muszą posiadać konta poczty elektronicznej, by można się było z nimi porozumiewać. Następnie muszą zarejestrować się na stronie konkursu. W Internecie też będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru), a następnie prześlą wypełniony formularz do aplikacji internetowej, która policzy punkty. Pytania będą dotyczyć wiedzy ogólnej o Polsce z dziedzin takich jak m. in.: historia, literatura, geografia, przyroda, polityka, życie codzienne, kultura, sport, sławni ludzie, słynne cytaty.
Konkurs będzie się składał z trzech etapów (rund). W pierwszej i drugiej rundzie uczestnicy będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru) podane na stronie internetowej konkursu. Uczniowie będą mogli wchodzić na tę stronę z każdego komputera na świecie.
Zadaniem finalistów (w trzeciej rundzie) będzie napisanie rozprawki na jeden z 15 podanych tematów i przesłanie jej do Fundacji w określonym terminie pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.
Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany informacji i dyskusji miedzy sobą oraz z innymi zainteresowanymi osobami. Służyć temu będzie forum znajdujące się na stronie konkursowej.
Każdy z uczestników konkursu, który przejdzie do drugiej rundy otrzyma dyplom. (Jeśli nie zostanie zdyskwalifikowany w rundzie kolejnej z powodu ściągania). Wszystkie dyplomy zostaną przygotowane i rozesłane do szkół po ogłoszeniu listy laureatów konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące mi in. zasad kwalifikacji do drugiej i trzeciej rundy oraz nagradzania laureatów zawarte są w regulaminie konkursu. Prosimy o jego uważną lekturę. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie www.know-poland.org


Regulamin konkursu
 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w miejscowościachdo 20 000 mieszkańców. Warunek ten dotyczy lokalizacji szkoły, a nie miejsca zamieszkania uczestników oraz, w przypadku szkół polskich zlokalizowanych poza granicami kraju, uczniowie w wieku do 16 lat.


 2. Konkurs składa się z trzech rund.


  1. Pierwsza runda to test wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań. Przy każdym pytaniu będą cztery możliwe odpowiedzi do wyboru. Poprawne mogą być wszystkie, trzy, dwie, jedna lub żadna. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie przyznaje się jeden punkt. Punkt za prawidłowo rozwiązane pytanie przyznaje się w przypadku zaznaczenia wszystkich poprawnych odpowiedzi (czterech, trzech, dwóch , jednej, lub żadnej).Uczestnicy będą wypełniać formularz pytań na stronie internetowej konkursu według tam podanej instrukcji.


  2. Do drugiej rundy konkursu przechodzi 150 uczestników, którzy w pierwszej rundzie otrzymają największą liczbę punktów. Każdy uczestnik drugiej rundy otrzyma dyplom.


  3. Druga runda to kolejny test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Zasady przyznawania punktów za prawidłowo rozwiązane pytania są identyczne jak w pierwszej rundzie.


  4. Do trzeciej rundy przechodzi 60 uczestników, którzy w drugiej rundzie otrzymają największą liczbę punktów.


  5. Liczby uczestników podane w punktach 2.b) i 2.d) mogą być większe, jeśli wielu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów.


  6. Trzecia runda – finał, polega na napisaniu rozprawki na jeden z 15 podanych tematów i przesłaniu jej do Fundacji pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie określonym w harmonogramie konkursu. Objętość musi się mieścić w granicach od 9 000 do 15 000 znaków. Rozprawkę należy przesłać do Fundacji w dwóch egzemplarzach także pocztą z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Poznawaj Polskę”.


  7. Za termin nadesłania pracy uważa się datę i czas na komputerze przyjmującym pocztę elektroniczną.


  8. Kryteria, według których rozprawki będą oceniane to:


   • Wykorzystanie i prezentacja wiedzy


   • Pomysł, forma


   • Poprawność językowa
  Zwycięzcami konkursu zostanie nie więcej niż 30 uczestników, których rozprawki zostaną ocenione najwyżej.


 3. Przez cały czas trwania konkursu należy posługiwać się tym adresem poczty elektronicznej, za pomocą, którego dokonało się rejestracji i otrzymało hasło. W razie zgubienia hasła, można je otrzymać ponownie po podaniu mailowo wszystkich danych, które podało się przy rejestracji. Jeżeli któryś z uczestników zarejestruje się podwójnie, podając za każdym razem inny adres e-mail, i z obu tych kont wyśle odpowiedzi na pytania konkursowe - jedno z tych kont zostanie skasowane (to, które zawiera większą liczbę punktów).


 4. Konkurs jest przeprowadzany internetowo, uczestnicy powinni przestrzegać instrukcji postępowania. Do przeprowadzenia konkursu zostanie zastosowana sprawdzona aplikacja. Organizatorzy nie odpowiadają za przypadki „zaginięcia” pytań w sieci lub za przypadki „nie dotarcia” pytań do serwera, na którym umieszczona została aplikacja.


 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji uczestników, których rozprawki będą takie same lub bardzo podobne. Zdyskwalifikowani zostaną również uczestnicy, których rozprawki przesłane e-mailem będą się różnić od tych przesłanych pocztą.


 6. Biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich konkursów organizowanych przez Fundację, prace „ściągnięte” z Internetu lub innych źródeł zostaną zdyskwalifikowane. Osoby, które zakwalifikują się do finału i nadeślą rozprawki, które nie będą oryginalnymi pracami, lecz kompilacją cytatów z Internetu lub książek, nie otrzymają dyplomów poświadczających ich udział w konkursie.


 7. Niedozwolone jest umieszczanie odpowiedzi na stronach dostępnych dla innych uczestników oraz wzajemne ich uzgadnianie. We wszystkich pozostałych sprawach uczestnicy oczywiście mogą się porozumiewać, temu służy Forum konkursowe. W stosunku do osób. które mimo ostrzeżeń będą łamały zasady wyciągnięte zostaną konsekwencje z usunięciem z konkursu włącznie.


 8. Konkurs jest konkursem indywidualnym a nie grupowym. Test powinien być rozwiązywany indywidualnie a nie grupowo. Jeśli w danej szkole wiele osób chce brać udział w konkursie, organizatorzy sugerują przeprowadzenie wstępnych kwalifikacji na poziomie szkoły.


 9. Jeśli powyżej 7 uczniów z jednej szkoły otrzyma taką samą liczbę punktów w teście, a będzie to liczba uprawniająca do przejścia do kolejnego etapu konkursu, szkoła zostanie poproszona o samodzielne wytypowanie spośród tych uczniów uczestników do kolejnego etapu.


 10. Wypełnione formularze pytań i rozprawki przesłane po terminach podanych w harmonogramie nie będą oceniane.


 11. Wyniki poszczególnych etapów będą podawane w terminach określonych w harmonogramie.


 12. Za oficjalne uważa się wyłącznie komunikaty zamieszczane przez organizatorów na głównej stronie internetowej konkursu, a nie informacje znajdujące się na liście dyskusyjnej (forum).


 13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo kontrolowania i usuwania informacji umieszczanych na stronie forum.


 14. Jeśli autor/ka nie dołączy pisemnego zastrzeżenia do wysłanej pocztą rozprawki, Fundacja ma prawo opublikować na swoich stronach internetowych www.fww.org.plrozprawki laureatów.


 15. Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji i przebiegu konkursu będą rozstrzygane przez organizatorów.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"