: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :„Zostać przedsiębiorczym”, to program nauczania dla gimnazjum opracowany w ramach projektu „Zostać Przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”, w tym konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.
Liderem projektu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a Partnerami: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Firma Informatyczna Bull Design z Warszawy.
Zadaniem programu "Zostać przedsiębiorczym" jest przygotowanie uczniów gimnazjum do planowania i realizacji projektów uczniowskich.
W bieżącym roku szkolnym realizacja programu prowadzona jest w klasie Ia przeznaczając na ten cel 15 godzin kartowych w pierwszym semestrze. Po takim przygotowaniu uczniowie mogą przystąpić do realizacji różnorodnych projektów, a nauczyciel - korzystając z zaproponowanych materiałów - będzie pełnił rolę wspierającego moderatora. W kolejnym roku szkolnym do realizacji projektu będą włączone wszystkie klasy pierwsze.
Prowadzony w ten sposób proces kształtowania nawyków i zachowań pożądanych przy realizacji projektów będzie prowadził do doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych uczniów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Powyższe rozporządzenie wskazuje na konieczność realizacji przez szkołę między innymi następujących zadań:
• Planowanie, analizowanie i modyfikowanie podejmowanych działań wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.
• Podejmowanie przez uczniów samodzielnych różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.
• Realizowanie działań zainicjowanych przez uczniów.
• Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.
• Współpraca ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Program "Zostać przedsiębiorczym" wspomaga szkołę w realizacji powyższych zadań oraz w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, a także inspiruje i intensyfikuje procesy służące doskonaleniu prac ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków, a tym samym pomaga wypełniać wymagania we wskazanych obszarach dla osiągnięcia przez szkołę poziomu A.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"