: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


To ju? czwarty raz obchodzili?my ?wi?to Patronki naszej szko?y ?w. Faustyny or?downiczki Mi?osierdzia Bo?ego. Uroczysto?ci rozpocz??y si? msz? ?wi?t? celebrowan? przez ks. Janusza Kowalskiego proboszcza parafii w ?winicach Warckich, ks. Andrzeja Szymaniak proboszcza parfii w Grodzisku oraz ks. Paw?a Oko?skiego proboszcza parafii w Chwalborzycach. Po mszy zaproszeni go?cie wraz z ca?? spo?eczno?ci? szkoln? udali si? na uroczysty apel. Sw? obecno?ci? zaszczycili nas ksi??a proboszczowie z s?siednich parafii, siostry zakmonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia z siostr? Miros?aw? Ratter na czele, dyrektorzy: szkó? podstawowych, przedszkola, Gminnego O?rodka Kultury, GZOEiAO?, p. Jadwiga Kubiak - dyrektor LBS Strza?kowo o/?winice Warckie, Henryk Orzechowski ZGm PSL, Marianna Gda?ska Przewodnicz?ca Rady Rodziców naszego gimnazjum. Uczestnicy uroczysto?ci obejrzeli inscenizacje s?owno - muzyczn? opart? na tre?ciach "Ma?ego Ksi?cia" a ukazuj?cej poszukiwanie mi?o?ci i wiary cz?owieka w Mi?osierdzie Bo?e poprzez pos?annictwo ?w. Faustyny. Wyst?py zosta?y przygotowane pod kierownictwem p. Lidii Chmieleckie, p. Marzeny Przybylskiej, p. Moniki Kruczek, p. Marii P?aczkowskiej i p. Izabeli O?adowicz. Na zako?czenie uroczysto?ci uczniowie uczestniczyli w dyskotece zorganizowanej przez Samorz?d Uczniowski.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"