: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Nieuchronnie zbliża się termin egzaminu zewnętrznego odbywającego się w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Przypominamy daty poszczególnych części egzaminu:


12.04.2011 r godz. 9.00 – część humanistyczna,
13.04.2011 r godz. 9.00 – część matematyczno – przyrodnicza
14.04.2011 r godz. 9.00 – język niemiecki.


Poniżej zamieszczamy informację dla uczniów dotycząca przebiegu egzaminu.

Informacja      dla      ucznia      (słuchacza)      dotycząca      przebiegu sprawdzianu/egzaminu. Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu/egzaminu określa Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2007  r.  w  sprawie  warunków  i sposobu  oceniania, klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i egzaminów w  szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
1.    Uczeń  (słuchacz)  zgłasza  się  na  sprawdzian  lub  każdą  część  egzaminu  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
2.    O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony. 
3.    Na sprawdzian/egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
4.    Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z  zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej. 
5.    Sprawdzian lub każda część egzaminu rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
6.    Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
a)    zapoznać  się  z  instrukcją  zamieszczoną  na  pierwszej  stronie  zestawu  egzaminacyjnego;  w  razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
b)    sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane;      braki      natychmiast      zgłasza     przewodniczącemu      zespołu      nadzorującego sprawdzian/egzamin,   po   czym   otrzymuje   kompletny   zestaw,   co   potwierdza   czytelnym   podpisem w odpowiednim miejscu protokołu sprawdzianu/egzaminu,
c)    zapisać  swój  trzyznakowy  kod  i  numer  PESEL  w  wyznaczonych  miejscach  zestawu  egzaminacyjnego; w przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu/egzaminu zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego. 
7.     Czas   przeznaczony   na   rozwiązywanie   zadań   liczony   jest   od   momentu   zakończenia   czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla  każdego  zdającego,  czas  rozpoczęcia  i  zakończenia  rozwiązywania  zadań.  W  przypadku  egzaminu z języka  obcego  nowożytnego  bezpośrednio  po  zapisaniu  czasu  rozpoczęcia  i  zakończenia  rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
8.     Zdający  rozwiązuje  zadania  i  zaznacza  lub  zapisuje  odpowiedzi  w  wyznaczonych  miejscach  wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).  
9.     W   czasie   trwania   sprawdzianu/egzaminu   zdający   pracuje   samodzielnie   i   nie   zakłóca   przebiegu sprawdzianu/egzaminu, a w szczególności: 
a)   nie  opuszcza  sali  egzaminacyjnej  (tylko  w  szczególnie  uzasadnionej  sytuacji  może  opuścić  salę po uzyskaniu  pozwolenia  przewodniczącego  zespołu  nadzorującego  i  przy  zachowaniu  warunków uniemożliwiających   kontaktowanie   się   zdającego   z   innymi   osobami,   z   wyjątkiem   konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
b)   nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
c)   w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
d)   nie wypowiada uwag i komentarzy,
e)   nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
f)    nie korzysta z żadnych środków łączności.
10.   W przypadku 
−     stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza) 
−     wniesienia  przez  ucznia  (słuchacza)  do  sali  egzaminacyjnej  urządzenia  telekomunikacyjnego  albo korzystania przez ucznia (słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej,  
−     zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu sprawdzianu lub części egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian lub odpowiednią część egzaminu danego  ucznia  (słuchacza),  unieważnia  mu  sprawdzian  lub  odpowiednią  część  egzaminu  i  nakazuje opuszczenie Sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu.
11.  Zdający,   który   ukończył   pracę   przed   wyznaczonym   czasem,   zgłasza   to   przewodniczącemu   zespołu nadzorującego  przez  podniesienie  ręki  i  zamyka  swój  zestaw  egzaminacyjny.  Przewodniczący  lub  członek zespołu  nadzorującego  sprawdza  poprawność  kodowania  i  odbiera  pracę.  Po  otrzymaniu  pozwolenia  na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.  Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum
12.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze) kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.
13.  Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu/egzaminu w formie i warunkach  dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31  marca  2010  r.  w  sprawie  sposobu  dostosowania  warunków  i  formy  przeprowadzania  sprawdzianu  egzaminu  gimnazjalnego  do  potrzeb  uczniów  (słuchaczy)  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  od  roku  2010/2011, opublikowanym na stronie internetowej CKE ). 
14.  Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące  jego  przeprowadzania,  może  w  terminie  2  dni  od  daty  sprawdzianu  lub  odpowiedniej  części egzaminu   zgłosić   pisemne   zastrzeżenia   do   dyrektora   właściwej   okręgowej   komisji   egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. 
15.  Dyrektor  właściwej  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  rozpatruje  zastrzeżenia  w  terminie  7  dni  od  daty  ich otrzymania. Rozstrzygnięcie   dyrektora   okręgowej   komisji   egzaminacyjnej   jest   ostateczne.   W   razie stwierdzenia   naruszenia   przepisów   dotyczących   przeprowadzania   sprawdzianu/egzaminu,   na   skutek zastrzeżeń,   o   których   mowa   w   pkt   14,   lub   z   urzędu   dyrektor   okręgowej   komisji   egzaminacyjnej, w  porozumieniu     z     dyrektorem     Centralnej     Komisji     Egzaminacyjnej,     może     unieważnić     dany sprawdzian/egzamin, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu/egzaminu. 
16.  Stwierdzenie  podczas  sprawdzania  prac  egzaminacyjnych  niesamodzielnego  rozwiązywania  zadań  przez uczniów   (słuchaczy)   skutkuje   unieważnieniem   sprawdzianu   albo   odpowiedniej   części   egzaminu   tych zdających (unieważnia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej). Uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do  sprawdzianu  albo odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym  przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
17.  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza),  który  ponownie  przystąpił  do  sprawdzianu  albo  odpowiedniej  części  egzaminu,  dyrektor okręgowej  komisji  egzaminacyjnej,  w  porozumieniu  z  dyrektorem  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej, unieważnia  sprawdzian  albo  odpowiednią  część  egzaminu  tego  ucznia  (słuchacza).  W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu/egzaminu dla danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych  na  wpisanie  wyników  uzyskanych  ze  sprawdzianu  albo  odpowiedniej  części  egzaminu, wpisuje się „0”.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"