: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


O potrzebie zmian we współczesnej szkole, w szczególności na poziomie organizacji procesów: nauczania i uczenia się uczniów w gimnazjum, stanowi wdrażana w Polsce reforma edukacji, która zakłada odstąpienie od encyklopedycznego sposobu kształcenia, wyposażenie ucznia nie tylko w wiedzę, lecz także w umiejętność zastosowania jej w życiu. Reforma ma na celu likwidowanie różnic między wymaganiami rynku pracy a kompetencjami absolwentów szkół i uczelni. Współczesna edukacja w polskiej szkole powinna kłaść szczególny nacisk na kształtowanie ludzi twórczo nastawionych do rzeczywistości, gotowych do generowania nowatorskich pomysłów, odkrywania, przekształcania, doskonalenia i podejmowania nowych wyzwań, ludzi, którzy potrafią samodzielnie myśleć i rozwiązywać problemy, wykorzystując posiadaną wiedzę, umiejętności i zdolności. Niestety pomiędzy potrzebami a rzeczywistością istnieje olbrzymia przepaść. Szkoła bardzo często nie ceni i nie wspiera inicjatyw uczniów, nauczyciele nie wiedzą, jak oceniać osiągnięcia grupowe i jak przekładać tę ocenę na dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów. Jedną z podstawowych strategii postępowania dydaktycznego, stosowaną od dawna w krajach Unii Europejskiej, a niestety nadal rzadko w Polsce, jest metoda projektów, która zastosowana w procesie kształcenia, skupia się na procesie dochodzenia do wiedzy. Uczniowie są w centrum zainteresowania, a nauczyciele towarzyszą im w procesie uczenia się. Metoda projektów jest wskazana w podstawie programowej jako jedna z tych, które powinny być wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia.
Ideą projektu, na który ECORYS Polska Sp. z o. o. uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Wysoka jakość systemu oświaty, numer konkursu 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne, jest opracowanie produktu w postaci innowacyjnego programu zajęć edukacyjnych z obudową multimedialną, który to  przeznaczony będzie dla uczniów gimnazjum i po etapie testowania i upowszechnienia, zostanie wdrożony do praktyki edukacyjnej gimnazjum. Będzie to propozycja nowatorskiego rozwiązania programowego, a na etapie testowania programu – innowacją o charakterze metodycznej i organizacyjnej, wdrażanej w 40 gimnazjach województwa łódzkiego. Program będzie rozwijał zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych oraz przedsiębiorczości poprzez wdrażanie do praktyki metody projektów jako głównej strategii zwiększającej szanse edukacyjne uczniów. Program w znaczący sposób wpłynie  również na zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Obudowa multimedialna programu będzie podwyższać jakość prowadzonych zajęć. Na etapie testowania produktu nauczyciele przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości będą wspierali uczniów gimnazjum, którzy wykonują projekty z ww. dziedzin. W zależności od możliwości i zainteresowań uczniów oraz charakteru przedmiotu projekty będą miały charakter badawczy, techniczny lub organizacyjny. Polegać będą na opracowaniu i upowszechnianiu projektów wspierających rozwój zainteresowań i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych w obrębie nauk matematycznych, związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych, stosowaniem metod badawczych w obrębie nauk przyrodniczych oraz wdrażaniem rozwiązań wspierających kształtowanie postaw przedsiębiorczych. 40 gimnazjów, w których będzie wdrażany produkt, przystąpi do innowacji pedagogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej(Dz.U. z 2002 r., Nr 56, poz. 506), rady pedagogiczne podejmą uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji, która to uchwała do 31 marca 2011 r. zostanie przekazana Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę o planowanym rozpoczęciu innowacji od 1 grudnia 2011 r. Kolejną grupą użytkowników, którzy będą uczestniczyć w testowaniu i ocenie projektu, będzie 160 nauczycieli przedmiotów matematycznych, przyrodniczych oraz przedsiębiorczości (nauczyciele WOS-u), którzy w wyniku aktywnego uczestnictwa w 32-godzinnych warsztatach uzyskają certyfikaty Animatorów Metody Projektów. Działanie to jest bardzo istotne, gdyż metoda projektów wymaga od nauczyciela przyjęcia innej, zapewne trudniejszej, roli, już nie tyle fachowca od przedmiotu, ile sternika skomplikowanych procesów grupowych. Przestaje być osobą dominującą w procesach: nauczania i uczenia się, staje się przewodnikiem uczniów w opanowaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności. Docelowo użytkownikami produktu mogą być wszystkie gimnazja i wszyscy nauczyciele gimnazjum, którzy organizują proces kształcenia w przedmiotach matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości na terenie całego kraju. W projekcie, w ramach działań upowszechniających, projektodawca zamierza dotrzeć do wszystkich zainteresowanych nauczycieli z woj. łódzkiego i mazowieckiego. Etap upowszechniania projektu będzie prowadzony w ww. województwach poprzez cykl seminariów prowadzonych przez trenerów polskich i zagranicznych, aktywnie wspieranych przez Animatorów Metody Projektów. Innowacyjnym działaniem w projekcie, zorientowanym na rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w procesie uczenia się uczniów gimnazjum, będzie możliwość komunikowania się za pośrednictwem mediów elektronicznych. Na Platformie IT utworzone będzie forum najlepszych rozwiązań – prac projektów uczniowskich. Kolejnym działaniem ważnym dla wdrażanego projektu będzie prowadzenie Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta będzie prowadzona przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie – partnera w projekcie i nakierowana będzie na wskazywanie uczniom korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Wnioskodawca, dla potrzeb osiągnięcia celów postawionych w projekcie, nawiązał również partnerstwo ponadnarodowe z 2 partnerami zagranicznymi ECOTEC – Wielka Brytania, ECORYS Holandia. Głównym kryterium wyboru były doświadczenia partnerów zagranicznych w zakresie systemowego wdrażania metody projektów do praktyki edukacyjnej. Działania podjęte w projekcie przyczynią się do zwiększenia jakości usług edukacyjnych, ich silniejszego powiązania z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"