: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rada Pedagogiczna wprowadziła do Statutu szkoły zapisy określające zasady realizacji przez uczniów projektów edukacyjnych. Przypominamy, iż nowe przepisy obowiązują już obecne klasy drugie, które w myśl art. 36a Statutu realizowane będą już w bieżącym roku szkolnym.

Poniżej umieszczamy treść art. 36a określającego zasady realizacji projektów edukacyjnych.

§ 36a

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego:
1.Zasady ogólne:

1)Uczeń gimnazjum ma obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym, określonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010.
2)Temat projektu realizowanego w klasie II gimnazjum (w uzasadnionych wypadkach w klasie I lub III) jest wpisywany na świadectwie ukończenia szkoły.
3)Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
4)W przypadku, o którym mowa w pkt 2), uczeń lub jego rodzice wskazują w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
5)Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.
6)Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści. Tematyka może również być związana z propozycjami organizacji pozaszkolnych (CEO, Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości itp.).
7)Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
8)Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
9)Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w §39 Statutu szkoły.
10)Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, z zastrzeżeniem pkt 11) i nie powinien przekroczyć 5 miesięcy i nie być krótszy niż 6 tygodni.
11)W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu.
12)W uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach może również zostać zmieniony temat projektu.
13)W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
14) W przypadku, o których mowa w pkt 13), na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

2.Zadania opiekuna projektu:

1)Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu:
– karty projektu z harmonogramem działań oraz opisem działań projektowych,
– karty samooceny ucznia,
– karty oceny pracy ucznia w projekcie i jego prezentacji.
Opiekun projektu ma prawo do prowadzenia innej dokumentacji, jeśli uzna to za uzasadnione.
2)Przedstawienie dyrektorowi w terminie do 30 września propozycji tematów.
3)Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów w terminie do 15 października.
4)Podział na zespoły projektowe od 4 do 6 uczniów z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas.
5)Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.
6)Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcia i konsultacji w terminach zgodnych z ustalonymi zasadami.
7)Bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu.
8)Komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie.
9)Koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

3.Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

1)Poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
2)Prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
– wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
– monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
– przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom.
3)Komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
4)Prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (świadectwa i inne ustalone przez szkołę).

4.Zadania innych nauczycieli:

1)Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc.
2)Na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu
3)Udzielają konsultacji członkom zespołów projektowych.

5.Zadania uczniów realizujących projekt:

1)Wybór tematyki projektu.
2)Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.
3)Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
4)Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

6.Realizacja projektu:

1)Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.
2)Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.
3)Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu
w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
4)Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

7.Zakończenie projektu i prezentacja:

1)Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum, nie później niż do 10 czerwca.
2)Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.
3)Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.
4)Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli uzupełniają karty projektów, które mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły.
5)Projekty edukacyjne mogą być również prezentowane publicznie podczas Szkolnego Festiwalu Projektów, zwykle 1 czerwca.
6)Podczas Festiwalu Projektów odbywa się prezentacja projektów w określonej formie i przedziale czasowym.
7)Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

8.Ocena projektu:

1)Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w pracach zespołu, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
2)Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
3)Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu oraz podsumowaniem uzyskanych punktów w karcie oceny pracy ucznia w projekcie.
4)Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami w Statucie szkoły.
5)W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.
6)Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zapisane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
7)Dokumentację związaną z realizacja projektów edukacyjnych przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem Statutu szkoły znajdującego się w zakładce "Dokumenty szkolne".


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"