: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Po pierwszym roku realizacji Projektu

Rok szkolny 2009/2010 był pierwszym rokiem realizacji Projektu „START BEZ BARIER - program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z gminy Świnice Warckie”. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich, Szkoły Podstawowej w Piaskach oraz Gimnazjum w Świnicach Warckich. W minionym roku uczestniczyło w nich łącznie 324 uczniów. Zrealizowano 808 godzin zajęć wyrównawczych, 518 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, 544 godziny zajęć sportowo – rekreacyjnych. O trafności wyboru obszaru działań Projektu wskazują zarówno wyniki osiągnięte przez beneficjentów jak i ich odpowiedzi w ankiecie badającej stopień realizacji rezultatów Projektu przeprowadzonej w maju 2010r. 93,6% ankietowanych zadowolonych jest z działań szkół związanych z wdrażaniem uczniów do nadrabiania braków edukacyjnych oraz zwiększania motywacji do nauki. 77,2% poprzez udział w zajęciach rozwija swoje zdolności i zainteresowania oraz nabywa nowe umiejętności. Dla 63% uczniów uczestnictwo w Projekcie wpływa na ich aktywny udział w życiu środowiska szkolnego i lokalnego. Podniesienie swojej aktywności i sprawności fizycznej poprzez udział w zajęciach sportowych na boisku Orlik 2012 oraz na basenach wykazało 87% uczniów. Aż 89% beneficjentów zdobyło umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co ich zdaniem wpłynęło na zintegrowanie społeczności szkolnej. Dla 88% uczniów uczestnictwo w zajęciach wpłynęło na podniesienie własnej samooceny i wiary we własne możliwości. Realizacja Projektu znacząco wpływa na rozwój naszych dzieci, na zwiększanie ich szans edukacyjnych na kolejnych etapach kształcenia. Daje także dostęp do najnowszych technologii informatycznych. Szkoły w ramach Projektu zostały wyposażone w zestawy tablic interaktywnych z projektorami multimedialnymi wspierającymi proces edukacyjny.

Co w drugim roku realizacji Projektu

W drugim roku realizacji Projektu oferujemy kontynuację zajęć wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności i zdolności uczniów naszych szkół.
Grupy docelowe Projektu START BEZ BARIER.

Pierwszą grupę docelową stanowią uczniowie:
- u których stwierdzono występowanie problemów w nauce,
- zagrożeni niepromowaniem do klas programowo wyższej,
- posiadający opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, które wskazują na konieczność organizowania zajęć wyrównawczych dla uczniów z obniżonymi możliwościami i różnego rodzaju dysfunkcjami, które wykazują się bezradnością i biernością społeczną.
Te dzieci będą kierowane na zajęcia wyrównawcze, zajęcia z pedagogiem i logopedą.

Drugą grupę docelową, którą obejmujemy działaniami Projektu stanowią uczniowie pragnący rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania, zdolności i talenty. W pierwszej kolejności do kół zainteresowań będą przyjmowane dzieci, które zostały zdiagnozowane i mają talent oraz osiągnięcia artystyczne, a w drugiej kolejności uczniowie wyrażający chęć rozwoju.

Trzecią grupę docelową stanowią dzieci, które nie potrafią pływać, mające utrudniony dostęp do obiektów sportowych. Te dzieci w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane na zajęcia sportowo rekreacyjne, w drugiej kolejności dzieci chcące rozwijać swoje umiejętności sportowe.

Kryteria naboru

Priorytetowo będą przyjmowane dzieci z rodzin ubogich i objęte dowozem, bo to te dzieci mają szczególnie utrudniony dostęp do edukacji. Na potrzeby rekrutacji zostanie opracowany formularz, w którym zostaną zastosowane powyższe kryteria. Każdy potencjalny uczestnik Projektu lub rodzic będzie zobowiązany go wypełnić. Zakwalifikowany uczeń będzie mógł korzystać maksymalnie z 3 rodzajów zajęć.
Rekrutację planujemy poprzez szeroką promocję naszych działań: na zebraniach z rodzicami, apelach szkolnych, informacji na tablicach ogłoszeń i w Internecie.
Realizacja Projektu „START BEZ BARIER - program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z gminy Świnice Warckie” skupi się na prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, kół zainteresowań skierowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie: języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych, technologii informacyjnej i zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnieniu podstawowej opieki pedagogicznej i logopedycznej. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze będą prowadzone w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do piątku. Zajęcia sportowo rekreacyjne będą prowadzone w soboty w ciągu roku szkolnego, zajęcia te będą się odbywały na nowo wybudowanych boiskach „Orlik 2012" i sali gimnastycznej w Świnicach Warckich oraz basenach geotermalnych w Uniejowie, a w okresie zimowym na krytym basenie w Ozorkowie. Do udziału w tych zajęciach zachęcamy szczególnie tych uczniów którzy nie umieją pływać. Zdobędą tę umiejętność poprzez uczestnictwo w zajęciach z nauki pływania. Aby umożliwić udział uczniów w tych zajęciach, w soboty zostaną zorganizowane dowozy uczniów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

mgr Tadeusz Bednarek
Menedżer Projektu
 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"