: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


"?piewaj?ca Polska" to program skierowany do najm?odszych - by przez ?piew mogli radowa? si? ?yciem, do?wiadcza? bogactwa muzyki, czerpa? satysfakcj? ze wspólnego ?piewania; by przez przyjemnie sp?dzony czas uczyli si? wewn?trznej dyscypliny, otwierali na ?wiat kultury. Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiek? metodyczn? nad pedagogami kieruj?cymi chórami. Narodowe Centrum Kultury zarz?dza programem przy pomocy partnera, jakim jest Festiwal "Wratislavia Cantans". W roku szkolnym 2006/2007 "?piewaj?ca Polska" obejmie ponad 300 szkó? z ca?ej Polski. Jedn? z nich jest nasze gimnazjum. W ramach realizacji programu zespó? „Ma?a Pozytywka” kierowany przez p. Izabel? O?adowicz poszerzy zakres swego repertuaru i charakteru utworów. Sta?ymi formami dzia?alno?ci w ramach programu s? m.in.: dodatkowe lekcji ?piewu, comiesi?czne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadz?cych chóry oraz doroczne przegl?dy chórów szkolnych. Realizacja programu jest mo?liwa dzi?ki wspó?finansowaniu go przez organ prowadz?cy szko??: Urz?d Gminy w ?winicach Warckich.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"