: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Nasze Gimnazjum wzi??o udzia? w pierwszej edycji nowatorskiego i niezwykle interesuj?cego programu edukacyjno - wydawniczego pt. "Literacki Atlas Polski" koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie wspólnie z Instytutem Ksi??ki w Krakowie. W jej ramach uczniowie wraz z nauczycielami przez kilka miesi?cy r. szkolnego 2005/2006 w?drowali ?ladami dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
Literack? chlub? naszej ?winickiej Ziemi jest poetka czasów zupe?nie nielirycznych (koniec XIX w.) Maria Konopnicka. W pobliskim Gusinie sp?dzi?a 5 lat, które zaowocowa?y pierwszymi utworami poetyckimi. Tutaj w?a?nie swoje natchnienie zmieni?a w "liryczne pere?ki", które opublikowano w warszawski "Tygodniku Literackim". Zachwyci?y one samego mistrza pióra H. Sienkiewicza.
W wyniku ?mudnej lecz wytrwa?ej pracy powsta?a prezentacja "Wo?anie z ruin ... M. Konopnicka w Gusinie". Jako jedna z niewielu zyska?a uznanie i wci?? go?ci na stronie www.ceo.org.pl/atlas, w archiwum projektu.
Swoistym sukcesem by?o zainteresowanie koordynatora programu "Dzienniczkiem" napisanym przez Patronk? szko?y ?w. Faustyn?. Nie jest ona wyrazem natchnienia literackiego ale dozna? mistycznych. Cel podj?tego wyzwania by? jeden - rozes?anie i przybli?enie postaci skromnej zakonnicy, która po naszej ziemi
"Przemierza?a ?cie?ki
podziwia?a drzewa
pami?taj? jeszcze...
Pozna?a Boga,
znalaz?a ?wi?to??
Mo?e Ty te?".
Prezentacja mia?a równie? zach?ci? do odwiedzania miejsca, które podarowa?o ca?emu ju? ?wiatu Aposto?k? Bo?ego Mi?osierdzia i zwróci? uwag?, ?e istnieje szko?a, która nosi jej imi?.
W tym roku szkolnym odb?dzie si? II edycja programu. Tym razem opracujemy "Literackie trasy turystyczne".
Zofia Czubi?ska


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"